logo

Persbericht: Mutsaersstichting Venlo tijdelijk onder verscherpt toezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt mee om kwaliteit zorg op het gewenste niveau te brengen. Venlo, 11 januari 2024 - De locatie van de Mutsaersstichting in Venlo is in november onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dit leidt tot een tijdelijk verscherpt toezicht gedurende een periode van zes maanden.

De nieuwe raad van bestuur ziet deze interventie als kans om zaken in de organisatie op orde te brengen waardoor de cliënten weer op de eerste plaats komen. De Inspectie is positief over de verbeteracties die inmiddels door de Raad van Bestuur zijn ingezet.

De nieuwe raad van bestuur staat achter het onderzoek door de IGJ. Voorzitter raad van bestuur Harm Wijgergangs licht toe: ‘Zoals bekend verkeert de Mutsaersstichting in financieel zwaar weer en werken we aan een herstelplan met als doel een duurzame, financieel gezonde toekomst voor de stichting te creëren. We willen alles boven water krijgen wat beter kan en moet binnen de organisatie. Ik zie dit inspectierapport dan ook als een kans.

Er staan belangrijke verbeterpunten in die om maatregelen vragen. Ik ben trots op onze medewerkers die openheid van zaken hebben gegeven aan de Inspectie over zaken die niet goed lopen. Die transparantie past in de nieuwe koers die we als raad van bestuur hebben ingezet voor de organisatie. Het doorbreekt een situatie waarin medewerkers zien en ervaren dat de zorg voor onze cliënten lijdt onder organisatorische problemen en hoge werkdruk. Het rapport legt de vinger op de zere plek en dat is voor ons aanleiding om direct met gerichte maatregelen aan de slag te gaan om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Zo hebben we de ongewenste samenvoeging van twee groepen jeugdigen - die vanwege het leeftijdsverschil niet goed samengaan -teruggedraaid. Dit besluit is 1 januari 2024 genomen en de praktische uitvoering hiervan volgt z.s.m. Er zijn inmiddels drie teamcoördinatoren benoemd. En we werken volgens een nieuwe besturingsfilosofie, waarbij we mensen vast in dienst willen nemen en afscheid nemen van zzp’ers. Het kost tijd om goede, gekwalificeerde medewerkers aan te nemen, om de volledige zorg die nodig is te kunnen leveren en de werkdruk voor het huidige team te verlagen. In het hele land kampen jeugdzorginstellingen met personeelstekorten en is het lastig om vacatures ingevuld te krijgen. Ook wij kampen met die realiteit. Maar we zetten alles op alles om de situatie structureel te verbeteren.

Het is fijn dat de Inspectie met ons meekijkt. We hebben hetzelfde doel: de jeugdigen en hun gezinnen die bij ons aankloppen de goede kwaliteit zorg leveren die ze zo hard nodig hebben.’

Inspectierapport: positief over voorgenomen verbeteringen in zorgelijke situatie
Het inspectierapport laat zien dat een aantal keuzes die de Mutsaersstichting de afgelopen jaren heeft gemaakt niet goed heeft uitgepakt.
Uit het inspectierapport: ‘De inspectie ziet de wil en betrokkenheid van medewerkers om goede zorg te leveren, maar ziet ook dat de werkdruk te hoog is. De inspectie ziet in de Mutsaersstichting een organisatie waar veel veranderingen zijn geweest en waar nu wordt gewerkt aan verbetering. Er heeft lange tijd een onrustige en voor sommige medewerkers zelfs onveilige organisatiecultuur geheerst, die invloed heeft gehad op de kwaliteit van de zorg. Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en continuïteit. De Inspectie ziet met de komst van het nieuwe bestuur meer transparantie ontstaan en tegelijkertijd ligt er een enorme opgave voor een duurzame cultuurverandering en kwaliteitsverbetering. De Inspectie concludeert dat de Mutsaersstichting van de zeven normen waaraan de Inspectie de jeugdhulp toetste, aan drie normen niet en aan twee normen grotendeels niet voldoet. De Inspectie ziet op basis hiervan en omdat het interne toezicht op dit moment nog niet goed functioneert, een risico voor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp. De Inspectie is positief over de voorgenomen verbeteracties en heeft vertrouwen in de houding en inzet van de bestuurders, maar tegelijkertijd zorgen over de grote opgave waar de organisatie voor staat. Dit is de reden waarom de Inspectie de Mutsaersstichting gedurende zes maanden intensief gaat volgen in een verscherpt toezicht.’

Waardering voor transparantie en tegelijkertijd zorgen bij regiogemeenten
De 14 regiogemeenten delen dezelfde zorg en hoop over de situatie als de Inspectie. De Venlose wethouder Frans Schatorjé: ”De gemeenten verwachten van de Mutsaersstichting de noodzakelijke stappen om de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening te verbeteren. De huidige Raad van Bestuur laat zien dat er al acties zijn uitgezet die daaraan bijdragen met daarbij een veel transparantere houding richting gemeenten. Die transparante houding van het bestuur waarderen wij. De regiogemeenten willen nu samen met de Mutsaersstichting kijken hoe het inspectierapport en het herstelplan elkaar kunnen aanvullen zodat de nodige structurele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zodat goede zorg voor onze kwetsbare jeugd gegarandeerd is.”

Achtergrond
In november 2023 werd bekend dat de Mutsaersstichting in trede 3 van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp werd geplaatst vanwege de financieel zorgelijke situatie. Op dit moment werkt de stichting aan een herstelplan onder begeleiding van PricewaterhouseCoopers. Het herstelplan, waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de Mutsaersstichting weer financieel gezond te maken, is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 gereed. Op 31 januari 2024 presenteert de Mutsaersstichting naar aanleiding van het inspectierapport aan de IGJ een verbeterplan om de kwaliteit van de zorg zo snel mogelijk weer op peil te krijgen.

Noot voor redactie: voor meer informatie neem contact op via communicatie@mutsaersstichting.nl.