logo

De werkdag van... een systeemtherapeut

Trots op eigen werk! Dat willen we je graag laten zien. Lees hier verhalen van medewerkers en ervaringen van (oud-) cliënten.

De werkdag van Matti

Systeemtherapie, echtscheidingsvraagstukken, narratieve hulpverlening en huiselijk geweld. Het is een kleine greep uit de thema’s die tot zijn vakgebied behoren. Matti werkt als systeemtherapeut en procescoördinator binnen het Kennis en Expertise Centrum in Roermond.

Geen dag is hetzelfde en dat is in zijn geval maar goed ook: “Ik houd van de onvoorspelbaarheid van mijn werkdag.

8.30 uur De werkdag voor Matti (58) begint al bij het opstaan, wanneer hij zijn werkmail checkt. Onderweg pleegt hij wat werktelefoontjes. Hij moet even zijn best doen om een parkeerplek én een flexplek te vinden. In de kantoortuin zoekt hij wat collega’s op die betrokken zijn bij zijn caseload. “De kwaliteit van contact met je cliënten én met je collega’s en hoe wij ons tot elkaar verhouden is als mens en hulpverlener te alle tijden van belang. Het geeft je ruimte om te reflecteren en maakt verandering en ontwikkeling mogelijk. Een vriendelijke groet bij een ontmoeting in de wandelgangen, een begripvolle reactie op een geannuleerde afspraak, aandacht voor elkaar en voor ieders verhaal, het speelt allemaal mee.”

9:30 uur Matti leidt een ouderschapsreorganisatie-gesprek met een ouderkoppel. “Ik werk voornamelijk met gescheiden ouders. Veel van hen zijn in conflict met elkaar en dat heeft hoe dan ook effect op hun kind. Als systeemtherapeut onderschat ik nooit de complexheid van echtscheidingen. Ik neem dan ook een metapositie in en luister vanuit deze positie naar de verhalen die men vertelt. Op een niet veroordelende, niet polariserende manier praten we over wat er aan de hand is en wat er voor hen nou echt toe doet. Waardoor er voor mijn cliënten de ruimte wordt gecreëerd van een afstandje naar de situatie te kijken. Allebei de ouders hebben een eigen verhaal, met hun eigen beleving en eigen waarheden. Ik stel vragen, orden het verhaal. Ik neem in mijn werk veel mee van het narratief gedachtengoed. Het stelt de ouders in staat om eerlijk en actief te reflecteren op hun eigen handelen. Uit het verhaal dat ouders onafhankelijk van elkaar over de situatie vertellen worden thema’s uitgelicht. Het doel is hen in staat te stellen inzicht te krijgen in het effect van hun gedrag op hun kind. Dit inzicht is hard nodig om hun handelingen aan te kunnen passen. Pathologie, de zucht naar data en evidence-based practice (EBP) en de daaraan gekoppelde beschreven processtappen zijn beperkende concepten. Om met de filosoof Jacques Derrida en psychotherapeut Michael White te spreken is de gastvrijheid als houding en goed te luisteren naar “the absent but implicit” of “not yet told alternative story” een manier voor systeemtherapeuten om het verschil te kunnen maken. Daarbij is het van belang dat we, ook in de GGZ, een besef laten ontstaan van de maatschappelijke positie van onze cliënten en de steeds toenemende sociale onrechtvaardigheid. Systeemtherapie is relatiewerk.”

11:00 uur Er vindt een overleg plaats over een reeks ophanden zijnde Hoog Conflict Ouders (HCO) bijeenkomsten. Een verbindend programma met invloeden van onder andere ‘Kinderen uit de Knel’, ‘Geweldloos Verzet’ en het ‘narratief gedachtegoed’. Verschillende ouderkoppels en hun kinderen behandelen er in groepsverband scheidingsthema’s zoals: Hoe worden we weer gezamenlijk verantwoordelijk en hoe kunnen we omgaan met gevoelens van teleurstelling, onbegrip, frustratie en machteloosheid? “Het in groepsverband werken wordt soms nog te weinig ingezet. Het gevoel van samen wordt als steunend ervaren. De drempel om deel te nemen is hoog: het is een confronterende situatie en men raakt aan de pijn van mensen. Ik herinner me vanuit een van de vorige bijeenkomsten een meisje dat een gedicht schreef aan haar ouders, waarin ze hen vroeg om respect te hebben voor elkaar. Indrukwekkend, voor iedereen. Soms denk ik wel eens, een vak “Parentogiek”, waarin we kinderen leren om met ouders om te gaan, is zo gek nog niet.”

13:30 uur Matti gaat op huisbezoek bij een gezin waarvan de 15-jarige dochter sinds een paar dagen niet meer naar school wil. Aansluitend overlegt hij met VSO de Wijnberg over een aanpak.

16:00 uur Matti pleegt intern vooroverleg over beschikkingen van de rechtbank waarbij begeleide omgangsregelingen (BOR) zijn vastgesteld tussen een minderjarig kind en een ouder. Matti is binnen de Mutsaersstichting niet alleen een van de opleiders van de BOR methodiek, ook vertegenwoordigt hij de Mutsaersstichting in aankomende BOR-evaluatie overleggen met ketenpartners van de Mutsaersstichting, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. In het verlengde van de BOR is er in 2019 bij de Rechtbank Limburg, de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) bij scheidingsprocedures ontstaan. Hierin wordt jeugdhulp al vanuit de rechtszaal opgestart, om op die manier de schade voor kinderen in vechtscheidingen zoveel mogelijk te beperken.

17:30 uur “Ik kan aan het einde van elke werkdag stellen dat ik veelal bezig ben geweest met processen te beïnvloeden.

In welk gesprek of overleg dan ook, we inspireren elkaar voortdurend en leren van elkaar. Mooi!