• Mutsaersstichting

Van de Mutsaersstichting mag je verwachtingen hebben. Dat hebben wij namelijk ook van elkaar.

De Mutsaersstichting wil grip bieden op en richting geven aan jouw toekomst. Dit doen we als fullservice centrum door jeugdzorg, welzijn en onderwijs in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor onze doelgroepen. Hierbij streven we een baliefunctie voor eerstelijns-(jeugd)zorg na om via tijdige signalering en vroeg-interventies de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving als ook verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van de Mutsaersstichting.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij verdient, biedt de Mutsaersstichting een behandelprogramma op maat (één kind > één plan) en een aanpak die werkt. Vijf kernwoorden die deze aanpak kenmerken en waarmee de Mutsaersstichting vorm en inhoud geeft aan de zorg- en onderwijsprogramma’s zijn: Gezondheid, Energie, Duurzaamheid, ruimte voor Talent en een Eigen plek in de maatschappij staan bij ons hoog in het vaandel.

Mutsaers’ missie wordt ondergebracht in vier pijlers: Plaats maken, Gehoord worden, Trots op eigen werk, Zelf organiseren.

Plaats maken

De Mutsaersstichting maakt plaats voor mensen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Ze leert jongeren en volwassenen hun eigen plaats in de samenleving (weer) in te nemen. Zorgt dat hun omgeving, ouders en de samenleving hen ruimte geven zich te ontwikkelen. Daarin is de organisatie gedreven en eigenzinnig. Zorg moet en kan steeds beter. De organisatie is geen ’volger‘, maar kiest in allerlei kwesties maatschappelijk positie. De Mutsaersstichting activeert samenwerking. Draagt bij aan innovaties. Dat doet ze door (ruil)relaties aan te gaan waarin prestaties worden geleverd en tegenprestaties worden verwacht. De organisatie biedt zorg in de volle breedte, waaronder topreferente zorg, en is ook buiten Zuid-Nederland actief.

In de visie worden de belangrijkste principes geformuleerd die de organisatie gebruikt om haar missie te realiseren.

Gehoord worden

Mensen zijn uniek in hun vraagstelling. Daarin worden ze door de Mutsaersstichting gehoord. Zij hebben recht op hun eigen plaats en eigen ontwikkeling. Mensen zijn onderdeel van systemen waarin ze een geaccepteerde plaats mogen hebben en waaraan ze een geaccepteerde bijdrage dienen te leveren. De Mutsaersstichting helpt individuen en (in) hun systeem. Begeleiding en ondersteuning is gericht op het bekrachtigen van mensen. Gaat altijd in dialoog. Maakt plaats voor hun ontwikkeling. Geeft invloed. Reflecteert op haar toegevoegde waarde en verantwoordt die aan de cliënt.

Trots op eigen werk

Medewerkers staan voor cliënten en hun vraagstelling. Zij willen echte toegevoegde waarde leveren. Willen steeds beter presteren. Zijn ondernemend en daarop aanspreekbaar (toetsbaar). Zij tonen durf om voor de cliënt en voor zichzelf op te komen. Daarbij stellen ze zich kwetsbaar op en gedragen zich toegankelijk. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en dat van hun team. Daarin worden ze ondersteund. Ze leveren een actieve bijdrage aan een gezonde ontwikkeling (ook financieel) van de organisatie. De Mutsaersstichting zorgt goed voor medewerkers, gaat met hen in dialoog en geeft hen invloed.

Zelf organiseren

De Mutsaersstichting werkt als eenheid maar geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid aan de kleinste organisatorische eenheid: het team en de teamcoördinator. De Mutsaersstichting heeft meerwaarde voor onderdelen in de (interne) keten en andersom. Het gezamenlijke richtsnoer is: toegevoegde waarde bieden voor de kwaliteit van de relatie cliënt – hulpverlener (als eerste) en voor andere belanghebbenden (als tweede). Ondernemerschap, aanspreekbaarheid en samenwerking zijn belangrijke sturingscriteria.

Wij doen en creëren al het mogelijke, om onze missie te volbrengen.

Iedereen die optreedt namens de Mutsaersstichting werkt volgens onze Integriteits- en Gedragscode.

Onze partners