• Mutsaersstichting

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van mutsaersstichting.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Mutsaersstichting . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Disclaimer

Dit is de website van Stg Mutsaersstichting, gevestigd te Venlo. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@mutsaersstichting.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Mutsaersstichting accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en Mutsaersstichting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van van mutsaersstichting.nl op deze pagina.

Wetgeving

In de wetgeving bepaalt het Rijk de rollen van de verschillende partijen in de Geestelijke Ge­zondheidszorg (GGZ), de Jeugdzorg (JZ) en de maatschappelijke opvang (MO).

De overheden – naast het Rijk, de pro­vincies en centrumgemeenten – heb­ben een belang­rijke rol op het ge­bied van plan­ning en financie­ring. Een en ander is in wetten geregeld, zoals:

 • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
 • de Wet op de Jeugdzorg (WJz)
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als een cliënt na aanmelding besluit tot een behandeling maken we afspraken met hem of haar over de behandeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandel- of begeleidingsplan. Daarin staat voor welke behandeling/begeleiding men komt, wat het doel ervan is en hoe lang de behandeling/begeleiding vermoedelijk zal duren.

Een behandel- of begeleidingsplan binnen het kader van de gezondheidszorg of de jeugdzorg mag niet in strijd zijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) respectievelijk de Wet op de Jeugdzorg.

 • Cliënten die niet gedwongen worden verpleegd, hebben te allen tijde het recht de behandeling te beëindigen.
 • Alle cliënten hebben recht op informatie over hun ziekte en de behandeling, en mogen hun dossier inzien.
 • De privacy van de cliënt dient gewaarborgd te zijn; hij/zij heeft er recht op dat al zijn/haar gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 • Voor elke behandeling en voor ieder onderzoek moet de cliënt toestemming verlenen.
 • De cliënt heeft ook het recht om de uitslag van een onderzoek niet te horen te krijgen.
 • Cliënten mogen klagen over hun behandeling via een formele klachtprocedure. En ze hebben het recht om advies te vragen aan een tweede, onafhankelijke arts.

Kwaliteit

De Mutsaersstichting streeft naar duurzame kwaliteit van zorg en voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het certificaat is geldig voor de volgende scope: Gezinsbehandeling, begeleiding en behandeling van vrouwen in de opvang; specialistische jeugdhulp; specialistische GGZ waaronder kinder- en jeugdpsychiatrie met BOPZ-aanmerking; ambulant, in deeltijd en met 24-uursopname.

De kwaliteit van zorg is wettelijk geborgd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Jaarverslaglegging. Daarnaast zijn er nog vijf wetten specifiek voor het kwa­liteitsbe­leid van zorginstellingen in de geeste­lijke gezondheidszorg van belang:

 • De Wet Klachtrecht Cliënten Zorg­sector (WKCZ)
 • De Wet Medezeggenschap Cliën­ten Zorginstellingen (WMCZ)
 • De Wet op de Geneeskundige Be­handelovereenkomst (WGBO)
 • De Wet Verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
 • De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Alleen van toepassing tot 31 december 2020 bij cliënten van de Mutsaerstichting met een rechtelijke machtiging
 • De Wet op de Beroepen in de Indivi­duele Gezondheidszorg (BIG)

Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut is een professionele standaard voor de GGZ. Het beschrijft hoe de Mutsaersstichting de GGZ-zorg voor de individuele cliënt heeft ingericht. Doel van dit kwaliteitsstatuut is dat u de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener(s). En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving. Als cliënt moet u merken of er inderdaad sprake is van ‘gepaste zorg’.

Jaardocumenten

Om u te informeren over het reilen en zeilen van de Mutsaersstichting, publiceren wij onze jaardocumenten. Het jaardocument geeft inzicht in onder andere de structuur van onze organisatie, het (financiële) beleid, de bedrijfsvoering en het toekomstbeeld.

De jaardocumenten van de Mutsaersstichting kunt terugvinden op de website jaarverantwoordingzorg.nl.

Plichten

Naast de rechten die een cliënt heeft, zijn er voor hem/haar ook enkele ‘verplichtingen’. Zo is het allereerst de bedoeling dat de cliënt aan de hulpverlener duidelijk vertelt of probeert te vertellen, met welke problemen hij/zij kampt; de behandeling zou namelijk onnodig bemoeilijkt kunnen worden als de cliënt van zijn/haar problemen geen of geen volledig beeld zou geven. Dat de cliënt zijn/haar best doet om goed mee te werken tijdens de behandeling is verder een voorwaarde, die noodzakelijk is om de behandeling op een adequate manier te kunnen uitvoeren.

In sommige gevallen wordt er voor de behandeling een eigen bijdrage in de kosten van de hulpverlening gevraagd.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Mutsaersstichting dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mutsaersstichting dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail. info@mutsaersstichting.nl

Leveringsvoorwaarden GGZ

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de algemene leveringsvoorwaarde ggz voor alle leden van GGZ Nederland, waaronder de Mutsaersstichting, van kracht op de overeenkomst tussen de instelling en de patiënt of cliënt. De integrale versie kunt u vinden op de site van GGZ Nederland.

Klachten

De Mutsaersstichting streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij de Mutsaersstichting gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

Ontevreden

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van de Mutsaersstichting met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met deze medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

Een klacht indienen

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe je dat doet, lees je in de folder ‘Als u niet tevreden bent’. Je kunt ook je klachtformulier sturen naar: Klachtencommissie Mutsaersstichting Postbus 242 5900 AE Venlo. Wil je meer informatie over het verloop van de klachtenprocedure, dan verwijzen we je graag naar de Klachtenregeling voor cliënten.

Ben je op grond van de Wet verplichte ggz gedwongen opgenomen en heb jij of je vertegenwoordiger of nabestaande een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Er kan dan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz. Stel je gemotiveerde klacht op schrift en stuur deze naar:

Wvggz Klachtencommissie, Postbus 242, 5900 AE Venlo. De omschrijving van je klacht bevat minimaal je naam en contactgegevens en een duidelijke omschrijving van je klacht, voor zover mogelijk voorzien van data en feiten rondom hetgeen waarover je klaagt.

Uitspraken van eerdere Wvggz-klachten

Vertrouwenspersonen

Heb je vragen over de hulpverlening die aan jou geboden wordt? Of heb je een klacht over je behandeling? Kom je er met je hulpverlener niet uit? Dan zijn er vertrouwenspersonen die jou kunnen helpen. Binnen de Mutsaersstichting zijn zowel de patiëntvertrouwenspersoon (PVP) als de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp (AKJ) beschikbaar. Of je een vraag of klacht hebt of advies wilt, deze vertrouwenspersonen zijn er om je te helpen. Zo kunnen zij ondersteunen bij het indienen van je klacht of gaan ze samen met jou in gesprek met je hulpverleners.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de volgende websites: www.akj.nl en www.pvp.nl.

De AKJ-vertrouwenspersoon is Nora Dautzenberg. Bereikbaar op telefoonnummer: 088-5551000 (werkdagen van 09.00-17.00 uur) en e-mail adres: info@akj.nl . Daarnaast kun je op de website van het AKJ live  chatten met een medewerker. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

De vertrouwenspersoon vanuit de Stichting PVP is te bereiken via de helpdesk: tel. 0900 – 444 88 88 of stuur een e-mail naar: helpdesk@pvp.nl

Ontvang je verplichte zorg met een zorgmachtiging of crisismaatregel, wordt er voor jou een zorgmachtiging of crisismaatregel voorbereid of ben je opgenomen op een afdeling waar verplichte zorg wordt geboden, dan kunnen je naasten zich laten ondersteunen door een familievertrouwenspersonen. De Mutsaersstichting is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar hun website: www.lsfvp.nl. De familievertrouwenspersonen zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900-333 2222. De dienstdoende familievertrouwenspersoon zal dan met je naasten bekijken wie ondersteuning kan bieden. Je naasten kunnen ook een mail sturen naar: vraag@familievertrouwenspersoon.nl

Privacy

Om goed te kunnen helpen, verzamelen en bewaren wij informatie over onze cliënten. Onze medewerkers zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met deze persoonlijke informatie. Want wat met ons besproken wordt en wat er bij ons gedaan wordt, gaat anderen niets aan. Daarom hebben alle medewerkers bij de Mutsaersstichting, een beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Eventuele andere hulpverleners en artsen krijgen dossiers natuurlijk wel te zien, behálve als daar bezwaar tegen wordt maakt. Mogelijkheid van beperkte informatie verstrekking aan gemeenten:

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, ervoor kiezen dat geen enkele diagnostisch gegeven bij de declaratie bij de gemeente wordt vermeld. Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar of ouder en zijn belangen niet goed kan behartigen, kan de degene die het gezag over hem uitoefent (dat wil zeggen een ouder of andere gezagsdrager) voor deze optie kiezen. De curator of mentor van een meerderjarige jeugdige kan ook voor deze optie kiezen. Hiertoe dient een in overleg met uw behandelcoördinator een  privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden.

Inkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor leveringen van zaken, diensten en/of werken zijn de inkoopvoorwaarden van de Mutsaersstichting van toepassing. De Mutsaersstichting kent vier verschillende inkoopvoorwaarden:

ANBI Status

ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) dienen de onderstaande gegevens op het internet te publiceren. De Mutsaersstichting heeft de ANBI status.

Naam van de instelling: Mutsaersstichting
RSIN: 002950881
Adres: Postbus 242, 5900 AE Venlo / Postweg 88, 5915 HB Venlo
Bestuurder: de heer M.T.A. Goedhart
Beloningsbeleid bestuur: WNT
Beloningsbeleid personeel: CAO GGZ
Hoofdlijnen beleidsplan & doelstelling van de ANBI: zie Missie en visie
Financiële verantwoording & verslag activiteiten: zie jaarverantwoordingzorg.nl

Kan je vinden
wat je zoekt?

Onze partners